Skip to main content

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1) Jaký je smysl tohoto dokumentu?
Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o podmínkách, za nichž bude prováděno zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů. Hovoří-li se v dalším textu tohoto dokumentu o „nás“ nebo o „naší společnosti“, je tím míněna společnost JPROGRESS s.r.o.

2) Proč budou mé osobní údaje zpracovávány?
Udělením souhlasu nám dáváte možnost, abychom Vás informovali o novinkách, zajímavých službách, nákupních příležitostech či jiných událostech.

3) Kdo bude mé osobní údaje zpracovávat?
Správcem osobních údajů, odpovědným za jejich řádné zpracování, je společnost JPROGRESS s.r.o., Hálkova 60, Plzeň, 301 00 IČO: 04905610, Kontaktní údaje – tel. 774 203 616, e-mail: info@jprogress.cz,

4) Jaké osobní údaje budou zpracovávány a jaký je právní základ pro toto zpracování?
Právním základem pro zpracování osobních údajů je Váš souhlas. Na jeho základě budeme zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu údajů potřebných pro zprostředkování zaměstnání, a to zejména údajů přiložených Vámi jako kandidátem v životopise a motivačním dopisu, nebo v dotazníku kandidáta (dále jen „Osobní údaje“). Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat (viz body 8 a 9).

5) Kde budou mé osobní údaje uloženy?
Vaše osobní údaje budou uchovávány jak v elektronické podobě, tak ve fyzické podobě (vytištěné). Dokumenty v elektronické podobě jsou ukládány na lokálních discích pracovních stanic zaměstnanců. Disky s daty jsou zabezpečeny šifrováním a data uložena v profilu uživatele ověřovaného v počítačové doméně naší společnosti. Dokumenty ve fyzické podobě jsou uchovávány v uzamykatelných skříňkách, do kterých mají přístup jen oprávněné osoby.

6) Kdo bude mít k mým osobním údajům přístup?
Zasláním Vašeho životopisu taktéž vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Jprogress s.r.o.může Osobní údaje předat potenciálním zaměstnavatelům, jako zpracovatelům, tak, aby byl naplněn účel zpracování: zprostředkování zaměstnání. Dále vyjadřujete souhlas s poskytováním Osobních údajů potenciálním zaměstnavatelům, jako zprostředkovatelům, z jiných členských zemí EU a mimo EU.


7) Jak dlouho budou mé osobní údaje vaší společností uchovávány?
Po dobu trvání souhlasu (10 let, pakliže nebude z Vaší strany dříve odvolán).

8) Jaké máte v souvislosti s ochranou osobních údajů práva?
Dle ustanovení článků 13 až 22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně osobních údajů, t. j. máte právo:

  • požádat správce o informaci o zpracování svých osobních údajů a vysvětlení nesrovnalostí ohledně zpracování osobních údajů,
  • požadovat přijetí opatření k nápravě, zejména provedení blokace, opravy, doplnění nebo likvidace dotčených osobních údajů,
  • na opravu nepřesných osobních údajů,
  • na výmaz osobních údajů,
    na omezení zpracovávání osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů jinému správci případně se můžete obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, kde můžete požadovat nápravu.

 

9) Jakým způsobem mohu svá práva uplatnit?
Svá práva (včetně práva odvolat souhlas) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše společnost. Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny v bodě 3).

10) Jak postupovat, pokud se domnívám, že při zpracovávání mých osobních údajů došlo kporušení zákona, resp. evropského nařízení o ochraně osobních údajů?
V takovém případě máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, webové stránky: https://www.uoou.cz.

11) Dochází při zpracování mých osobních údajů k automatizovanému rozhodování včetně profilování?

Automatizovaným rozhodováním je míněno rozhodování, které činí stroj (počítač) bez zásahu člověka, a které má pro Vás právní či jiné obdobně závažné důsledky (např. odmítnutí uzavření smlouvy). K takovému zpracování osobních informací vnaší společnosti nedochází, o příslušných krocích vždy rozhoduje konkrétní pracovník společnosti.